FANDOM


l’analisi dels recursos i capacitats, es identificat el potencial de l’empresa, per tal d’establir avantatges competitius mitjançant la valoracio dels recursos i capacitats  habilitats que posseeix la D.O per als quals pot accedir.

recursos: seran tots els factors productis i activitats que controla la D.O, es a dir factors que pot disposar per a realitzar la seva activitat economica

capacitats: conjunt d’activitats col·lectives que utilitza la D.O per a executar o ur a terme una activitat de valor concreta


Recursos.


Recursos tangibles: aquets recursos, son tots els actius fisics i financers, en aquest cas.

- recursos fisics: - fils ferros per a direccionar el ceps

- recolectors de raïm autopropulsades

- recolectors amb sistema de vibració del cep

- tractos i remolcs per a la recolecció

- sistemes de recepció del reïm

- ventiladors de llimpiesa del raïm

- barriques de roble per a l’envelliment del vi

- els diferents cellers de totes les coperatives

- els terrenys dels viticultors adherits a les cooperatives

- sistemes de transformació del raïm amb vi


- recursos financers: - els cooperativistes de les diferents cooperatives

- tots els drets de cobrament dels diferents clients

- els terminis de pagament a proveïdors

- els prestecs per a la financiació


Recursos intangibles: son actius inmaterials, com la informació, la reputació i el coneixement.

- recursos humans: - directors comercials

- administratius

- personal de  marqueting

- investigadors de laboratoris

- comercials

- personal de magatzem

- embotelladors

- personal de manteniment

- personal de magatzem

- enolegs

- gerents


- recursos no humans - marca denominació d’origne Montsant

- les marques dels diferents vins dels cellers

- el capital intel·lectual dels investigadors de laboratori i enolegs- la cartera de clients potencialment estrangers